top of page
 • Kan ik meedoen als ik zelf al zonnepanelen op mijn dak heb en loop ik dan risico dat ik minder geld krijg voor de energie die ik op mijn eigen dak opwek?
  Ja, dan kan je meedoen, de twee regelingen staan los van elkaar en beïnvloeden elkaar niet. Je kunt dan ook met de panelen op je eigen dak en die van dit project meer elektriciteit opwekken dan je zelf verbruikt.​
 • Hoeveel Zondelen zal ik kopen? Of kan ik kopen?
  Dat hangt er natuurlijk van af hoeveel geld je wilt besteden, een Zondeel kost ongeveer €300. En hoeveel duurzame energie je wilt opwekken. Een Zondeel produceert circa 280 kWh elektriciteit per jaar, een gemiddeld huishouden verbruikt 3000 kWh dus met 5 Zondelen dekt een gemiddeld huishouden de helft van haar elektriciteitsverbruik. Wat het maximale aantal Zondelen dat je kunt aanschaffen het volgende: de subsdieregeling vereist dat er een bepaald aantal leden meedoet, dat komt er op neer dat men gemiddeld 15 Zondelen mag kopen. Dus als er mensen minder Zondelen kopen mogen andere leden er meer kopen. Als de vraag naar Zondelen groter is dan het aantal dat beschikbaar is, zullen het maximum aantal dat leden mogen aanschaffen verlagen. We kunnen er nu dus nog wienig concreets over zeggen. Het advies is: schrijf in voor zoveel je maximaal wilt.
 • Wat als de salderingsregeling afloopt?
  Dat is een regeling voor particulieren en staat los van de susbidieregeling voor dit project.
 • Als ik verhuis kan ik de Zondelen dan verkopen?
  Als je verhuist naar buiten het postcodegebied, mag je de Zondelen behouden.​
 • Ik ben al op leeftijd, kan ik de Zondelen tzt verkopen of kan iemand die erven?"
  De Zondelen kunnen door je erfgenamen geërfd worden, ze hoeven dan niet in het postcodegebied te wonen. Je kan ze ook verkopen aan iemand uit het postcodegebied. Om te borgen dat er voldoende participatie en betrokkenheid is, wordt een minimum aantal deelnemers in het postcoderoosgebied vereist. De coöperatie controleert daarom of met de verkoop nog aan die eis zal worden voldaan.
 • Moet ik naar een bepaald energiebedrijf overstappen?
  Nee dat hoeft niet, je blijft vrij in je keuze
 • Het elektriciteitsnet is hier toch niet geschikt voor veel zonne-energie, zal dat dit proejct vertragen?"
  Nee die krapte geldt voor grotere projecten, onze projecten vallen onder de zogenaamde kleinverbruikers van elektriciteit en de netbeheerderkan die zo aansluiten. Wat niet wegneemt dat wanneer er bij veel kleinverbruikers (particulieren) zonnepanelen op het net worden aangesloten op zonnige dagen het net overbelast kan raken en er tijdelijk niet aan het openbaar net geleverd kan worden.​
 • Waarom staat er de tekst van de AFM over risico's van de aanschaf van Zondelen?
  Dat is een wettelijke verplichting. Het project is financieel te 'klein' om onder toezicht van Autoritiet Financiële Markten te vallen, maar dat moeten de deelnemers wel weten.
 • Waarom duurt het project 15 jaar lang en wat gebeurt daarna?
  De subsidie is voor 15 jaar vastgelegd. Zonnepanelen gaan overigens langer dan 15 jaar mee, alhoewel de productie van elektriciteit wel afneemt. Na 15 jaar zijn er twee mogelijkheden: De dak eigenaar van het dak kan de zonnepanelen om niet overnemen Indien de dak eigenaar het dak niet wenst over te nemen, dan zorgt de coöperatie dat de zonnepanelen worden verwijderd. Daarvoor wordt een bedrag gereserveerd.
 • Komen de zonnecellen uit China?
  Dat weten we nog niet, het blijkt wel dat het heel moeilijk is te achterhalen welke materialen en/of onderdelen van de panelen gemaakt worden in China en dan met name in Xinjiang
 • Hoe lang duurt het voordat zonnepanelen zoveel CO2 hebben bespaard als de productie ervan gevergd heeft?
  Dat hangt ervan af waar de verschillende onderdelen worden gemaakt en met met welke energie (kolen, gas, waterkracht etc). Veelal is de CO2 uitstoot tengevolge van de productie in 2-3 jaar gecompenseerd.
 • Waarom moet ik lid worden van de Energiecoöperatie en wat kost dat?
  De regeling is speciaal bedoeld voor burgers die samen iets willen organiseren en samen beslissen en om mee te belissen moeten ze lid zijn van de energiecoöperaite. Wij hebben dat ook in onze statuten opgenomen. De lidmaatschapskosten bedragen €10 eenmalig, dus niet jaarlijks.
 • Hoe zit het met het bestuur als bestuursleden aftreden?
  De zittingstermijn voor bestuursleden bedraagt 3 jaar en bestuursleden kunnen tweemaal worden herbenoemd. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Zodra er een vacature in het bestuur ontstaat gaat het bestuur op zoek naar een opvolger. Ook de ALV (Algemene Ledenvergadering) kan kandidaten voordragen. Bestuursleden worden benoemd door de ALV.
 • Wat zijn de ervaringen met deze regeling?
  Met deze regeling (SCE) zijn er nog geen ervaringen opgedaan omdat dit een nieuwe regeling is. Die bestaat sinds 2021 en is de opvolger van de oude postcoderegeling. Administratief is de nieuwe regeling eenvoudiger, de subsidiezekerheid is groter en minder tot geen beperkingen bij verhuizing van ldi of het erven van een Zondeel.
 • Wat gebeurt er bij een storm of beschadiging van de zonnepanelen?
  De coöperatie sluit een verzekering af voor de zonnepanelen. De dakeigenaar verzekert het gebouw waarop de zonnepanelen liggen. Daarmee zijn de risico’s afgedekt. Natuurlijk kunnen er ook calamiteiten optreden bijv. de polder loopt onder water, waarbij verzekeringen niet gebonden zijn alle kosten te betalen.
 • Zijn er gevolgen voor de WOZ?
  De coöperatie is eigenaar van de zonnepanelen. De dak eigenaar verhuurt het dak en kan daarvoor een vergoeding ontvangen. Voor de WOZ zijn er dan ook geen consequenties.
 • Hoe zit het met een vereniging van eigenaren en een appartementencomplex?
  Een vereniging van eigenaren kan lid worden (vereiste kleingebruiksaansluiting). Bewoners van een appartementencomplex kunnen individueel lid worden als zij een kleinverbruikersaansluiting hebben.
 • Zijn er kosten opgenomen voor bezoldiging van bestuursleden?
  Het bestuur bestaat momenteel uit 4 vrijwilligers en die vragen geen bezoldiging. Als in de toekomst meer en of grotere porjecten gerealiseerd worden, zal aan de algemene ledenvergadering eventueel een voorstel daartoe worden voorgelegd. De leden besluiten daarover. Het te behalen resultaat is momenteel dus niet afhankelijk van bezoldiging. De voorbereidende kosten (statuten, bouwkundig onderzoek, lidmaatschappen) betalen de bestuursleden momenteel uit eigen middelen en worden later in de exploitatie verrekend.
bottom of page